Výsledky multimodálnej liečby nádorov testis v r. 1981 - 1989

flag

Klin Onkol 1993; 6(1): 18-21.

Súhrn: Autori pri výstavbe liečebného plánu vychádzajú z dôslednej vstupnej stratifikácie zohľadňujúc rizikové prognostické faktory. Podávajú prehľad vlastnej modifikovanej klinickej a patologickej t. j. pochirurgickej kodifikácie a klasifikácie. Osobitne analyzujú terapeutickú stratégiu, výsledky liečby a toxicitu u seminómových a ne - seminómových nádorov testis liečených na Klinike rádioterapie a onkológie FN v rokoch 1981 — 1989. Poukazujú na možnosť prekročenia kumulatívnych dávok bleomycínu a cisplatiny tam, kde risk - benefit ratio hovorí v prospech pokračovania v liečbe, zvlášť v prípade tzv. salvage therapy. Zdôrazňujú význam rádioterapie nielen u ´čistých´ seminómov, ale i u neseminómových nádorov testis.