Klin Onkol 1994; 7(1): 28-32.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:

Úvod

Játra představují nejčastější lokalitu diseminace kolorektálního adenokarcinomu. Při vysoké incidenci tohoto onemocnění se značným nárůstem zvláště v mladších věkových kategoriích se jedná o problema iku vysoce závažnou, jak počtem případů, tak i obtížností řešení. Kromě často volené, pouze symptomatické terapie s prohlášením případu jaterních metastáz za inkurabilní, se lze pokusit s ohledem na rozsah postižení a funkční stav jater, stav a postoje pacienta, zkušenosti a vybavenost pracoviště a celkového zvážení očekávaného rizika a přínosu pro každého jednotlivého pacienta, o následující způsoby ovlivnění choroby i v tomto prognosticky velmi nepříznivém stadiu: