Klin Onkol 1994; 7(5): 147-148.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Terapie jaterních nádorů je komplexní povahy. Zásadní význam má operační výkon a chemoterapie, zatímco radioterapie se uplatňuje pouze výjimečně, většinou při jinak neovlivnitelné progresi či recidivě onemocnění.