Metody regionální intrahepatální chemoterapie

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 136-139.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Jaterní malignity, v naší populaci převážně metastázy nádorů kolorekta, přestavují svízelný terapeutiký problém. Systémová chemoterapie nejenže nemá významný vliv na délku přežití nemocných, ale také ani nepřináší výrazné léčebné odpovědi. Proto byly v léčbě jaterních nádorů zkoušeny četné metodiky alternativního, regionálního podání cytostatik, jejichž společným cílem je zvýšit anebo prodloužit expozici nádorových buněk antineoplastickému medikamentiu, resp.zvětšit plochu pod křivkou (AUC).