Klin Onkol 1994; 7(5): 144-145.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Koncentrovaný etanol působí v živé tkáni precipitací bílkovin a dehydratací buněk koagulační nekrózu, na níž se podílí také trombolizace mikrocirkulace. Jeho systémová a orgánová toxicita je obecně dobře známa, stejně jako závislost účinku na podané dávce. Zřejmě proto, že prostá řešení člověk nalézá vždy až po těch komplikovanějších, setkáváme se poprvé se zprávou o injekci alkoholu do nádoru jater až v roce 1983 v práci Sigiury (Acta Hepatol.Jpn, 24, 1983, 920) v japonštině, spíše však až v roce 1986 v anglicky publikovaném sdělení Livraghiho (Radiology, 161, 1986, 309). Tyto, i řada následujících aplikací, byly a zůstávají doménou intervenční radiologie, protože jsou prováděny transparietálně za sonografické kontroly. Vzhledem k pochopitelně omezeným možnostem objemu instalace s rovnoměrným prosycením ložiska etanolem, je limitací pro efektivní použití velikost léze asi do 3 cm v průměru, samozřejmě také dostupnost a četnost ložisek.