Regionální chemoterapie s dlouhodobým přežitím - 1. U primární rakoviny jater, 2. S vymizením metastáz kolorektálního karcinomu

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 150-152.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Pro nedostatek času se omezíme na demonstraci dvou kazuistik. V Klinické onkologil na řadu problémů upozornili Žaloudík a spol., druhý případ připomíná nemocného, o kterém přednášeli na Brněnských onkologických dnech v roce 1986 Opat a Pačovský.

První nemocná, 57 letá lékařka, měla rozsáhlý primární karcinom jater o průměru kolem 11 cm, uložený v pravém jaterním laloku dorsálně pod bránicí v necirhotických játrech. Nález byl profesorem Wolfem hodnocen jako neresekovatelný, rovněž transplantace jater nebyla možná. V březnu 1989 zaveden implantofix, a přesto, že původní biopsie určila cholangiogenní primární karcinom, byla zahájena regionální chemoterapie jater s útočnou první kúrou (během první 5denní kúry bylo podáno 6 750 mg 5-Fluorouractlu a 100 mg Adriblastiny). Další kúry, většinou v 28denních intervalech, obsahovaly zpravidla 4 500 až 5 000 mg 5-Fluorouracilu a byly doplňovány na dvojkombinaci střídavě Adriamycinem (ev. Farmorubicinem) nebo Mitomycinem C, 2x Cyklofosfamidem (2x 800 mg i.v.) během 5denní kúry.