Regionální terapie nádorových lézí jater

flag

Klin Onkol 1994; 7(5): 129.

Článek redakce

Možnosti léčby primárních a sekundárních zhoubných nádorů jater byly v posledním desetiletí i na několika pracovištích u nás rozšířeny o regionální podání tumoricidních látek různými přístupy.

V rámci XVIII. Brněnských onkologických dnů se dne 26. 5. 1994 uskutečnilo jednodenní sympozium na téma "Regionální chemoterapie nádorových lézí jater", jehož cílem bylo shrnout stav řešení této problematiky u nás a poskytnout potřebné informace širší lékařské veřejnosti pro změnu postoje k terapii neresekabilních jaterních nádorů, které bývají dosud nejčastěji ponechány pouze symptomatické léčbě, nebo málo účinné chemoterapii systémové. S ohledem na vysoký výskyt těchto případů, zvláště pokud jde o jaterní metastázy kolorektálního karcinomu, jsme téma pokládali za vysoce aktuální a atraktivní, skutečný zájem a počet účastníků sympozia však ještě předčil naše očekávání.

Pochopením redakční rady časopisu Klinická onkologie a zvláště autorů přednášek se podařilo v krátké době vydat práce prezentované na sympoziu v předkládané ucelené podobě a vytvořit tak i v našem písemnictví trvalejší zdroj informací o stavu intrahepatální chemoterapie, na který lze navazovat při rozvíjení aplikací i revizích poznatků na odborných fórech v budoucnu. Podařilo se zároveň shromáždit práce v dostatečné tematické šíři a pokrýt tak problematiku diagnostiky jaterních lézí, pokusů o sjednocení klasifikačních a kritérií, různých technik, metod a režimů podání regionální chemoterapie, způsobů monitorování a hodnocení výsledků i psychologických hledisek této léčby.

Pro zvýšení informační hodnoty jsme doplnili souhrn sdělení o stručný výběr myšlenek z bohaté diskuse a přehled některých zahraničních i našich publikací, které subjektivně pokládáme za základní při studiu této problematiky a které snad pomohou těm, kteří s indikacemi nebo aplikací intrahepatální chemoterapie teprve začínají.

Pro informované může být naopak zklamáním, že ve sděleních nenalezne více o adjuvantní regionální chemoterapii po resekcích jaterních nádorů nebo u prognosticky nepříznivých primárních kolorektálních karcinomů, o izolovaných perfusích jater cytostatiky, regionální aplikaci biomoduláibrů (IFN, IL-2) nebo využití chronobiologického efektu, případně podání cytostatik enkapsulovaných v liposomech. Jde však pouze o úvodní setkání v omezeně rozvinuté problematice a nevyčerpané otázky nechť jsou stimulem pro další práci, získávání poznatků u nás i v zahraničí a možná i pro další sympozium v budoucnu.