Prehl'ad možností vysokodávkovanej chemoterapie a rádioterapie solídnych nádorov

flag

Klin Onkol 1994; 7(6): 161-165.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Jasné úspechy vysokodávkovanej chemoterapie (HD-CT) s bone marrow rescue u leukémií viedli po roku 1970 k pokusom využiť vzťah dávka-odpoveď i v chemoterapii solídnych nádorov, kde sme pri aplikácii konvenčnej dozáže svedkami len malého pokroku v posledných rokoch (17). Dokonca časť chemosenzitívnych Hodgkinských, nehodgkinských lymfómov a germinatívnych nádorov semenníkov nie ji vyliečitel'ná súčasnými režimami chemoterapie (CT) v konvenčnej dozáži (1). Relapsy u týchto chorých po relatívne dlhom bezrelapsovom intervale (DFI) nazačujú, že intenzifikácia liečby by mohla viesť potenciálne k vyliečeniu (5). Indukčná, tiež adjuvantná HD-CT vo forme včasnej, cross-over a neskorej intenzifikácie može pre chorých s chemosenzitívnymi a chemoresponzívnymi nádormi teda znamenať benefit. Jednoduchá koncepcia "if a little does a little good, a lot does a lot of good" však musí byť raidne skúmaná.