Vysoké dávky chemoterapie s transplantací autologních kmenových buněk v léčbě nemocných se zhoubnými nádory varlat

flag

Klin Onkol 1994; 7(6): 175-179.

Souhrn: 20-30% nemocných s resistentními či relabujícími zhoubnými nádory varlat nemůže být úspěšně léčeno chemoterapií ve standardních dávkách. Dlouhodobé kompletní remise může být dosaženo použitím autologní transplantace kostní dřeně (ABMT). ABMT spočívají v aplikaci velmi vysokých dávek chemoterapie (cílem je zničit nádor), po kterých následuje podání hemopoetických kmenových buněk, dříve odebraných z periferní krve či kostní dřeně a kryokonzervovaných. Podstatou tohoto postupu je obejít supraletální hematologickou toxicitu chemoterapie. Autoři popisují svou zkušenost s použitím tohoto druhu léčby u 29letého muže s 2. relapsem embryonálního adenokarcinomu varlete. Autoři léčili pacienta podáním ultravysokých dávek karboplatiny (2000 mg/m2), etoposidu (1500mg/m2) a cyklofosfamidu (120mg/kg) podle Linkesche a spol. Léčba byla komplikována hepatotoxicitou (venooklusivní chodroba jaterní) a gastrointestinální toxicitou (enterokolitis s přechodným ileózním stavem). Přihojení kostní dřeně a hodnota granulocytů vyšší než 0,5x10 9/l byly konstatovány v den + 11, nemocný byl propuštěn v den +15, kdy všechny komplikace odezněly. Nyní je pacient v dobrém stavu 9.měsíc po ABMT bez známek onemocnění. V článku je rovněž probrán přehled literatury a v souladu s publikovanými závěry se i autoři domnívají, že vysoké dávky chemoterapie s ABMT mohou opravdu překonat rezistenci nádoru a tudíž, že lze dosáhnout dlouhodobé léčebné odpovědi s akceptovatelnou a reverzibilní nehematologickou toxicitou léčby. Získané výsledky jsou velmi pozoruhodné především vzhledem k tomu, že tito nemocní mají jinak takřka beznadějnou prognózu. V závěru je navrhována multicentrická spolupráce onkologických center v České republice v rámci Evropské skupiny pro transplantace kostní dřeně (EBM) v projektu záchranné léčby nádorů varlat.