recenze: Bolest a možnosti její kontroly

flag

Klin Onkol 1995; 8(02): 44.

MUDr. Pavel Ševčík, CSc, a kolektiv autorů

BOLEST A MOŽNOSTI JEJÍ KONTROLY

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1. vydání

V obecné části publikace najdeme základní definice a terminologická data, která se týkají bolesti. Další kapitola je věnována teorii bolesti (vrátková teorie, teorie specificity, teorie kódů, citová teorie, humorální teorie). Samostatná kapitola ´Organizace léčby bolesti´ zdůrazňuje nutnost multidisciplinárního přístupu a vytvoření sítě pracovišť, která budou léčbu bolesti poskytovat. Je pojednáno o úloze jednotlivých oborů v léčbě bolesti a zároveň uvedeno, co u nás pro léčbu bolesti chybí. Rozsáhlé kapitoly jsou věnovány ´Psychologickým aspektům v léčbě bolesti´ a ´Bolesti z pohledu psychiatra´. Jsou rozvedeny možnosti spolupráce psychologa při léčbě nemocných a psychologické metody snižování bolesti. Podrobně je pojednáno o vyšetření nemocného s bolestí. Je zdůrazněn systematický přístup ke klinickému vyšetření, který umožní získat nejhodnotnější informace. Důležitá je kapitola ´Úloha sestry při léčbě chronické bolesti´ — pro nezastupitelnou roli sestry při zjišťování bolesti, sledování její intenzity a hodnocení léčby. V dalších kapitolách se podrobně hovoří o farmakoterapii bolesti, místních anesteticích, o diagnostických a prognostických nervových blokádách, o epidurální blokádě. V závěru obecné části publikace jsou kapitoly o biostimulačních technikách a analgetickém působení akupunktury. Je uveden přehled jednotlivých druhů akupunktury, výhody a nevýhody akupunkturní hypalgezie. Ve speciální části jsou stati věnované postupům u bolesti hlavy, obličeje, u bolestí vycházejících z pohybové soustavy, u periferních neuralgií a neuropath, u pásového oparu. Závěrečná kapitola uvádí analgezii v před-nemocniční péči a traumatologic Samostatná kapitola se také zabývá léčbou bolesti u onkologických nemocných. V jejím úvodu je zdůrazněno, že léčení bolesti u nemocných s maligním nádorem je důležitou součástí podpůrné léčby. Bolest bývá doprovázena úzkostí, strachem a depresí, ale je lékaři často podceňována. Dále se autoři zabývají příčinami bolesti u onkologických nemocných a její diagnózou - kdy je velmi významný vztah důvěry mezi nemocným a lékařem. V další části kapitoly jsou podrobně uvedeny základy léčby bolesti u maligních nádorů pomocí medikamentů. Jsou zmíněna nejčastěji používaná farmaka a pomocné léky. Je doporučeno používání analgetik podle analgetického žebříčku (analgesic ladder) podle WHO. V závěru kapitoly autoři zdůrazňují nutnost multidisciplinárního přístupu, protože jedině kvalifikovanou péčí můžeme zajistit zlepšení kvality života.

Ve třetí části publikace jsou uvedeny nezbytné přílohy.

Např. metodický návrh pro budování pracovišť léčby bolesti, různá schémata a dotazníky. Je také uvedeno základní schéma léčení bolesti při maligním nádoru.

Je potřeba vysoce ocenit snahu celého kolektivu autorů o zlepšení úrovně léčby bolesti v naší zemi, kde byl ten to závažný problém dlouhá léta ignorován. Celý text je psán srozumitelným stylem, je kladen důraz na praktickou stránku věci a na nutnost interdisciplinárního přístupu v této problematice. Toto dílo dobře poslouží všem, kdo se zajímají problémem bolesti, a jistě bude přínosem i pro naše nemocné, kterým by mohla zajistit zlepšení kvality života.
O. BEDNAŘÍK