Klin Onkol 1995; 8(3): 72-78.

Souhrn: Vybrané biochemické parametry (ionty, metabolity, nádorové markery) byly vyšetřeny ve 147 vzorcích cystické tekutiny z mnohočetných cyst punktovaných následně (opakovaně) nebo současně (z více cyst) u 33 žen s fibrocystickou chorobou prsu. Zjistili jsme, že v 72 % cystických tekutin z dalších opakovaných odběrů u téže nemocné (N=93) je poměr koncentrace Na+ a K+ (považovaný za míru rizika následného vzniku karcinomu) rizikového typu, tj. Na+/K+ nižší než 4,0. Opakované naplnění cyst patří mezi další rizikové faktory. Prokázali jsme, že jistou závislost na počtu opakování (tj. na pořadovém číslu aspirace) vykazují kromě Na+/K+ rovněž tkáňový polypeptidový antigen, laktátdehydrogenáza, albumin a glukóza. Uvedená data bude možno využít spolu s výsledky dalších vyšetření (mamografie, sonografie a cytologie buněk z cystické tekutiny) k přesnějšímu vytipování možné rizikové skupiny žen s tímto onemocněním.