Radioterapie nádorů ušního boltce užitím HDR sendvič muláží

flag

Klin Onkol 1995; 8(3): 91-94.

Souhrn: Nádory ušního boltce jsou obvykle léčeny chirurgicky, pravidelně se závažným kosmetickým defektem. Referujeme o 16 pacientech léčených sendvič mulážemi s použitím Ir192 z MicroSelectronu, a to jak frakcionovanou brachyterapií, tak užitím jedné velké dávky. U všech bylo dosaženo kompletní odpovědi s příznivou akutní toxicitou, pouze u 4 jsme pozorovali vlhkou deskvamaci. Během poléčebného sledování (median 12 měsíců) jsme u žádného pacienta nepozorovali lokální recidivu, naopak, u všech byl popsán vynikající konečný kosmetický efekt.