Bimorfní lymfom: Diagnostika a klinický význam

flag

Klin Onkol 1995; 8(4): 107-113.

Souhrn: V souboru 110 lymfomů ne-Hodgkinova typu, jež infiltrovaly aspoň 1 další orgán, většinou kostní dřeň, byla nalezena v 19 případech infiltrace s diskordantní morfologií. Imunofenotyp v obou lokalizacích byl téměř souhlasný, a svědčil 15x pro B a 3x pro T původ. V 8 případech primárně malobuněčného lymfomů se jednalo o zvrat do velkobuněčné vysoce maligní formy, jež znamenala horší prognózu. Deset nemocných s primárně velkobuněčným vysoce maligním lymfomem a s diskordantní malobuněčnou infiltrací ve dřeni mělo odpověd na léčbu a přežití srovnatelné se skupinou lymfomů bez postižení dřeně a lepší než skupina s velkobuněčnou dřeňovou infiltrací.