Epidemiologické východiska pre skríning zhubných nádorov prsníka u žien na Slovensku

flag

Klin Onkol 1995; 8(6): 172-176.

Přednesené v skrátenej foime na XXXI. Onkologických dňoch v Bratislavě, 12.-14.10. 1994
Súhrn: Zhubné nádory prsníka sú v súčasnosti s asi 16% podielom najčastejším ochorením a úmrtím na všetky zhubné nádory u žien na Slovensku. K ich dominantnému postaveniu viedlo trvalé stúpanie štandardizovanej incidencie až na hodnoty viac ako 38/100 000 a zároveň úplné paralelný vzostup mortality. Ukázalo sa, že za nepriaznivý vývoj mortality je zodpovedný vysoký podiel pokročilých klinických štádií v čase zistenia choroby spolu s nepatrným podielom prípadov v in situ alebo prvom klinickom štádiu. Najmenej pokročilých štádií nachádzame v Bratislave - 40 %, najviac vo východoslovenskom regione -59 %. Zníženie mortality možno dosiahnúť iba zvýšením počtov ochorení zisťovaných v rannom štádiu, hlavne pomocou intenzívnej zdravotnej výchovy, propagáciou samovyšetrovania prsníkov a pravidelnými vyšetrovaniami v specializovaných ambu-lanciach. Mamografické skríningy majú u nás zatiľ vzhladom na nepriaznivú štruktúru klinických štádií iba obmedzené možnosti.