Efekt gama - neutronové brachyterapie karcinomu hrdla děložního, měřený DNA flow cytometrií

flag

Klin Onkol 1996; 9(1): 27-33.

Souhrn: Efekt gama-neutronové brachyradioterapie byl monitorován DNA flow cytometrií u 50 nemocných s karcinomem hrdla děložního II.—III. klinického stadia. Nemocné byly rozděleny do 3 skupin podle poměru dávek 252 Cf a záření gama aplikovaných intrakavitárně.
Na léčbu neutrony reagovalo 9/11 (82 %) ozářených 56 Gy-eq, 13/19 (68 %) po 41 Gy-eq a pouze 12/20 (60 %) po 20 Gy-eq. U skupiny diploidních nádorů (n=30) to bylo 5/6 (83 %), 8/11 (73 %) a 7/13 (54 %) odpovědí po 56 Gy-eq, 41 Gy-eq, respektive 20 Gy-eq, spočívající ve více než padesátiprocentní redukci proliferačního indexu. V DNA aneuploidní skupině (n=20) se efekt vymizení aneu-plodní populace projevil ve 4/5 (80 %), 5/8 (63 %) a 5/7 (71 %) po 56,41, respektive 20 Gy-eq. Genomově méně stabilní DNA aneuploidní nádory reagovaly na terapii vymizením aneuploidní populace poměrně rychle během prvních dvou týdnů. Pokles proliferační aktivity u DNA diploidních nádorů pozvolnější a rozvíjel se signifikatně až v dalších odběrech po několika týdnech od skončení léčby. Využitím analýz sekvenčních biopsií karcinomu hrdla děložního DNA flow cytometrií se nabízí poměrně jednoduchá a reprodukovatelná metoda pro individidualizaci přístupu k radioterapii tohoto onemocnění. Její aplikace u případů ozařovaných neutrony navíc napomáhá k bližšímu poznání tohoto novějšího léčebného postupu, jehož přednosti je ovšem nutno ještě prokázat v dlouhodobém sledování a srovnáním s jinými radioterapeutickými postupy.