Vliv buněčné kinetiky na výsledky radioterapie u rychle a pomalu rostoucích nádorů

flag

Klin Onkol 1996; 9(1): 18-20.

Souhrn: Parametry buněčné kinetiky LI, Ts a Tpot byly vyšetřeny pomocí inkorporace BUDR s následnou průtokovou cytometrií u 1 pacientů s různými typy zhoubných nádorů. Práce ukazuje, že Tpot je možno s jistými výhradami považovat za marker časné repopulace nádorových buněk v průběhu radioterapie. Pacienti s krátkým Tpot jsou pravděpodobně více ohroženi selháním léčby než pacienti s dlouhým Tpot.