Klin Onkol 1996; 9(1): 21-26.

Souhrn: DNA flow cytometrií byly sledovány změny v DNA profilu maligního melanomu indukované chemoterapií v souboru 121 pacientů rozdělených podle dostupnosti bioptického materiálu do několika skupin. Především ve skupině 52 nemocných maligním melanomem, u nichž bylo k dispozici více biopsií v průběhu onemocnění byla u 14 z 25 (56%) chemoterapií léčených nalezena indukce nových aneuploidních populací v nádoru zatímco spontánně se u 27 chemoterapií neléčených objevila tato změna pouze ve 2 případech (7%). Tento rozdíl byl nepřímo potvrzen také analýzami dalších skupin, v nichž byl studován přirozený poměr DNA aneuploidních a DNA diploidnich nádorů bez terapie. Mezi primárními maligními melanomy s vertikálním růstem (n=31) a metastázami bez předchozí terapie ( n = 11) činila proporce DNA aneuploidních nádorů 39% a 36%. U 26 chemoterapií neléčených případů , u nichž byly srovnány nálezy v primárních nádorech a uzlinových metastázách nebyly nalezeny žádné rozdíly. Konečně ve skupině 27 metastáz po chemoterapii stoupla proporce DNA aneuploidních nádorů na 18/27 (67%). DNA flow cytornetrické monitorování změn indukovaných chemoterapií v korelaci s klinickými parametry při dlouhodobém sledování může přinést cenné poznatky o účincích protinádorové léčby v reziduálním, přežívajícím nebo při léčbě progredujícím nádoru, což je zvláště naléhavé u chemorezistentních malignit