Klin Onkol 1996; 9(3): 79-86.

Souhrn: DNA profil měřený flow cytometrií vyjadřuje kvantitativně stupeň genomové instability a její. změny během progrese nádoru i terapie. Rozložení jednotlivých typů DNA profilu bylo prakticky shodné při srovnání 160 operabilních mammárních karcinomů s negativními a 136 s pozitivními axilámími uzlinami (DNA diploidních 46 % v obou skupinách, DNA tetraploidních 25 % a 22 %, DNA aneuploidních 29 % a 32 %). DNA ploidita není ve vztahu k metastatickému potenciálu nádorů prsu. Srovnáním DNA profilů 92 primárních karcinomů prsu a jejich uzlinových metastáz odrážející spontánní klonální evoluci byla zjištěna stabilita nálezů v 70 % (64/92), vymizení aneuploidie ve 22 % (20/92) a poměrně vzácně divergentní změna z DNA diploidního profilu v aneuploidní v 8 % (8/92). Naproti tomu po chemoterapii bylo možno pozorovat divergentní změny v nádoru ve 29 % (4/14). Tato tendence nebyla pozorována po radioterapii v přímém ani nepřímém srovnání ozářených mammárních karcinomů. Radioterapie kombinovaná s hormonální léčbou vedla dokonce k vymizení DNA aneuploidních subpopulací v 55 % (5/9) případů. DNA aneuploidní profil je spojen s vyšší proliferací a agresivitou mammárních karcinomů a proto chemoterapie nemusí být prospěšná v případech, kdy indukuje nové aneuploidní nádorové populace. Monitorace změn DNA profilu u nádorů s částečnou nebo špatnou odpovědí na iniciální chemoterapii by měla odhalit pacientky, pro něž je další cytostatická léčba spíše kontraproduktivní.