recenze: Vývoj incidence zhoubných nádorů v České republice 1977-1991

flag

Klin Onkol 1996; 9(6): 204.

VÝVOJ INCIDENCE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ v ČESKÉ REPUBLICE 1977-1991
EDVARD GERYK A KOL. - MOÚ BRNO, 1996
Publikace zahrnuje 345 stran, členěných do šesti kapitol. Jejím základem jsou tabelární přehledy 17 nejčastějších nádorů: žaludku, tlustého střeva, konečníku, jater, žlučníku, slinivky, plic, kožního melanomu, kůže, prsu, děložního čípku, dělohy, vaječníku, prostaty, močového měchýře, ledvin a leukemií. V přehledu jsou za jednotlivé roky 1977-91 pro každý okres u mužů a žen uvedené absolutní počty, hrubá incidence na 100 tis.obyvatel a hodnoty přímé a nepřímé standardizace u každé malignity.To umožňuje stanovit pořadí, které každý okres zaujímá pro příslušný nádor a pohlaví mezi 85 okresy ČR spolu se statistickou významností incidence v porovnání se standardní populací ČR. Tabulky jsou doplněné grafy hrubé incidence za všechny malignity pro každý okres v letech 1980-91 a věkovým rozložením jeho obyvatel v roce 1991. Část údajů je zpracovaná také pro celou republiku a jednotlivé regiony.
Komentář výskytu nádorů v každém okrese zahrnuje také 8 demografických charakteristik (např.hustota populace, index stáří, střední délka života, migrační saldo aj.) a 8 územních charakteristik (např. rozloha, přírodní poměry, profesní zastoupení, míra osídlení, roční emise S02, NOx, CO a CxHy, podíl kanalizace aj.)
Samostatná kapitola je věnovaná výpočtu epidemiologických ukazatelů s praktickými příklady jejich stanovení. Z tohoto pohledu jsou uvedené přehledy validním podkladem pro přípravu studií, projektů a marketingových rozborů.
Publikace je přehledně zpracovaná se systematickým uspořádáním,na dobré jazykové úrovni a přitažlivou vazbou. Její význam spočívá v tom, že doplňuje každoroční statistické přehledy malignit dohledanými a ověřenými údaji za období 15 let a umožňuje srovnání absolutní, hrubé a standardizované incidence. Poprvé v české epidemiologické literatuře je u uvedených topik vymezena onkologicky riziková populace podle okresů formou určitého ´case listingu´, doplňujícího Atlas zhoubných nádorů v České republice, zpracovaný z podkladů Národního onkologického registru stejnými autory v roce 1995.
Lékařské veřejnosti se tak dostává do rukou zajímavý faktografický přehled, doplněný dostupnou literaturou. K jeho kompletizaci lze doporučit podobné zpracování i zbývajících nádorů, např. orofaryngeálních, nervového systému, tenkého střeva, jícnu, testis aj.
Monografie bude distribuovaná do konce roku všem nemocnicím a pro další zájemce je k získání na oddělení epidemiologie Masarykova onkologického ústavu, Žlutý kopec 7,656 53 Brno.
O. Bednařík