Srovnávání účinnosti mobilizačního režimu s cyklofosfamidem + G-CSF a režimu IVE + G- CSF u nemocných s maligními lymfomy

flag

Klin Onkol 1996; 9(6): 187-190.

Souhrn:
Intenzivní cytostatická terapie se záchranným podáním periferních progenitorových buněk je významnou léčebnou metodou pro nemocné s maligními lymfomy, kteří nedosáhli remise, anebo u kterých došlo k relapsu základního onemocnění. Podmínkou pro rychlou a úplnou obnovu krvetvorby po transplantaci je sběr dostatečného počtu zárodečných hematopoetických buněk. Mobilizační režim s cyklofosfamidem a růstovým faktorem (1,5 g cyklofosfamid/m2 + 10 ug G-CSF/kg/den) byl podán 21 pacientům (věkové rozmezí 18—59 let, median 34 roky). Režimem IVE + G-CSF (7 500 mg ifosfamidu, 450 mg etoposidu, 100 mg epirubici-nu/m2 + 10 ug G-CSF/kg/den) byly kmenové buňky mobilizovány u 25 nemocných (věkové rozmezí 19-52 roky, medián 35,5 roku). Obě skupiny nemocných se v základních klinických charakteristikách statisticky významně nelišily.

Při mobilizaci zárodečných buněk oběma režimy byl medián počtu výkonů nutných k dosažení výtěžku 3xl06 CD34 pozitivních buněk/kg roven 1 leukaferéze (1-5 leukaferéz). Takto bohaté sběry byly při CF u 15 nemocných (76 %), při IVE u 23 nemocných (92 %) - rozdíl úspěšnosti obou režimů nebyl statisticky významný. Medián výtěžku 1 leukaferézy byl při CF 0,8 (0,1-9,6) CD34 pozitivních buněk/kg, při IVE 1,36 (0,28-24,89) resp. 0,3 (0-20,6) a 1,4 (0-67,53)x104 CFU GM/kg (pro oba údaje je p<0,005). Oba porovnávané režimy jsou účinné. Podáváním IVE bylo dosaženo bohatších výtěžků leukaferéz.