Maligné ochorenia u pacientov po transplantácii obličky

flag

Klin Onkol 1998; 11(1): 18-20.

Súhrn:  Výskyt malígnych ochorení u pacientov s imunosupresiou po transplaniácii obličky je signifikantne vyšší ako u pacientov v bežnej populáci. Zvyšuje sa dlhodobým přežívaním funkčného štepu, ktoré si vyžaduje dlhodobú imunosupresívnu liečbu. Autori analyzujú súbor pacientov, u ktorých došlo po transplantácii obličky k vzniku nádorového ochorenia. V rokoch 1972-1997 urobili na pracovisku 556 transplantácií obličky pre renálne zlyhanie rôznej etiológie. Priemerný vek pacientov v čase transplantácie bol 43 rokov. Vsetkým sa transplantovali kadaverózne obličky, dvaja z nich sa podrobili transplantácii opakovane. Štyria pacienti dostávali klasic-kú imunosupresiu: azathioprin s prednizónom, ďalšich 10 pacientov sa liečilo cyklosporínom s prednizónom, resp. aj s azathioprinom. Pacienti s malignitou po transplantácii obličky sa analyzujú podľa veku, pohlavia, spôsobu imunosupresie, intervalu medzi transplant áciou a manifestáciou nádoru, podľa typu a liečby nádorového ochorenia a podľa celkového prežívania. Malignita sa zistila u 14 (2.5 %) pacieniov (10 mužov, 4 ženy) v priemere 74,2 mesiacov po transplantácii obličky. Najčastejšie, u šiestich pacientov sa zistil epitelo-vy kožný karcinom (5x bazocelulámy karcinóm, 1 x spinocelulárny karcinóm), po jednom karcinóm žalúdka, močového mechúra, vlast -nej obličky, kolorektálny karcinóm, karcinóm prsníka, štítnej žlazy, hrtanu a jeden pacient mal chronickú monocytárnu leukémiu s blas-tickou transformáciou. Priemerné prežívanie pacientov s nádorom bolo 14,5 mesiacov. Pre malígne ochorenie sa liečilo 13 pacientov (9 sa podrobilo chirurgickej liečbe. Štyria v pokročilom štádiu absolvovali rádioterapiu, hormonálnu liečbu, resp. len symptomatickú liečbu). U jedného pacienta sa nádorové ochorenie zistilo až pri pitve. Štyria pacienti exitovali na progresiu nádoru, piati zomreli v dôsledku interkurentného ochorenia. Päť pacieniov žije bez prejavov nádoru s funkčným štepom v priemere 24 mesiacov od zistenia nádoru. U pacientov dlhodobo prežlvajúcich po transplantácii obličky treba na možnosť výskytu malígneho ochorenia myslieť, vhodnou dispenzarízáciou zabezpečit včasnú zachytnosť malignity a zavčasu indikovať adekvátnu liečbu bez prerušenia imunosupresie a tým predĺžiť život pacienta s funkčným štepom, bez potreby dialyzačnej liečby.