Léčba pokročilých stádií Hodgkinovy choroby podle protokolu Deutsche Hodgkin lymphom Studiengruppe (DHSG). Naše zkušenosti a výsledky

flag

Klin Onkol 1998; 11(2): 50-54.

Souhrn:  Výsledky léčby pacientů s pokročilými stádii Hodgkinovy choroby (HD) jsou stále neuspokojivé. Standardní chemoterapie M(C)OPP/ABVD +/- radioterapie selhává u těchto pacientů ve 35-50 % v dosaženi dlouhodobé kompletní remise (CR>. V r. 1993 byla zahájena DHSG velká multicenlrická klinická studie pro pokročilá stadia - HD 9.8 cyklů Chemoterapie BEACOPP bazální (infenzifikace času + přidání etoposidu - rameno B = 24 týdnů) s variantou eskalace dávek + G-CSF-BEACOPP stupňovaný (rameno C) je srovnáváno se 4 dvojitými cykly COPP + ABVD (rameno A = 32 týdnů). Poslední hodnocení studie 4/97 (505 pacientů randomizovaných před 10/95) prokázalo více CR v rameni B + C ve srovnáni s ramenem A (92 % vs. 83 %), vice úmrtí v rameni A (11 % vs. 5 %) a signifikantně vyšší počet progresí onemocnění v rameni A (12 % vs. 6 %, p=0,0092). V souvislosti s tím je období bez příznaků onemocnění a celkové přežití významně horší v rameni A. Vzhledem tímto údajům byla zastavena randomizace do ramene A, randomizace do ramene B a C pokračuje. Bazální BEACOPP má stejnou akutní toxicitu jako COPP + ABVD, vyšší akutní toxicita stupňovaného BEACOPP je akceptovatelná. Pozdní toxicita není ještě vyhodnocena.

Od počátku r. 1995 jsme léčili podle protokolu HD 919 pacientů (z toho 13 randomizovaných DHSG). K 06/97 léčbu skončilo 9 pacieniů, 10 pacientů bylo ještě v léčbě. U pacientky (A) progrese HD, nyní je léčena „salvage" chemoterapií. 2 pacienti zemřeli: 1pt (B) v průběhu radioterapie na fulminantní progresi (masivní infiltrace jater tumorem), 1pt- 64 let (A)léčbu pro toxicitu nedokončil, zemřel v CR 4 měsíce po skončeni terapie na pneumonii. Akutní toxicita stupňovaného BEACOPP byla i v našem souboru akceptovatelná.