Klin Onkol 1998; 11(5): 168-172.

Souhrn:  Symptomatologie maligních intrabronchiálních obstrukcí výrazně snižuje kvalitu života pacientů. Intrabronchiální brachyterapie se ukazuje být účinnou metodou v jejich léčbě. Od prosince 1996 do října 1997 bylo léčeno na oddělení radiační onkologie FP Brno 18 pacientů s maligními bronchiálními uzávěry intrabronchiální brachyterapií. První skupina (5 pacientů), byla léčena kombinací intraluminární brachyterapie a zevního ozáření. Druhá skupina (5 pacientů), byla léčena samostatnou brachyterapií. Konečně třetí skupina (8 pacientů s relapsern po předchozí zevní radioterapii) podstoupila rovněž pouze intraluminámí brachyterapii. Jako zdroj záření byl použit HDR automatický afterloadingový přístroj Gammamed. V první skupině pacientů bylo u 4 dosaženo paliativního efektu provázeného objektivní regresí tumoru, 1 x byla brachyterapie bez efektu. U 2 pacientů z druhé skupiny s málo pokročilým tumorem vedla brachyterapie k jeho endoskopickému vymizení. U dalších 2 pacientů bylo dosaženo zmírnění obstrukční symptologie, v 1 případě byl efekt nulový. Ve třetí skupině měla brachyterapie paliativní účinek u 4 ze 7 symptomatických pacientů, v jednom případě došlo k progresi obtíží a v 2 případech byla léčba bez paliativního efektu. K objektivní regresi tumoru došlo u 6 pacientů. Během léčby jsme se nesetkali s akutními komplikacemi. Vliv na přežití a incidenci pozdních komplikací nelze hodnotit vzhledem k limitované velikosti souboru a omezené době sledování, intraluminární brachyterapie je efektivní metoda v paliativní léčbě intrabronchiálních maligních stenoz.