Klin Onkol 1998; 11(5): 151-157.

Souhrn: Východiska.  Prognostický význam c-erbB-2
Metody, výsledky.  Pro kvantitativní analýzu extraktu tkáňového c-erbB-2 onkoproteinu jsme použili ELISA techniku, imunohistochemické vyšetření bylo semikvantifikováno. Prokázali jsme, že v dysplastické tkáni se tento onkoprotein vyskytuje většinou v koncentracích nižších než 100 kU/g proteinu (cut-off), jeho hladina vykazuje trend vyšších hodnot s vyšším rizikem dysplasie pro vznik karcinomu. Ve fyloidních nádorech a fibroadenomech překračuje koncentrace c-erbB-2 diskriminační hranici ve 20% případů, u karcinomů v 37% vzorků s rozsahem do 1 863 kU/g proteinu. Nalezli jsme signifikantní pozitivní korelaci mezi koncentracemi c-erbB-2 v primárních tkáních karcinomu prsu vyšetřenými kvantitativní ELISA technikou a semikvantitativní imunohistochemickou analýzou (p<0.0001). Délka bezpříznakového přežití u pacientů s karcinomy vykazuje nepřímou korelaci s hladinami c-erbB-2 (zachyceno 30 progresí, sledováno 30 - 126 měsíců). Nebyl nalezen vztah tohoto onkoproteinu k dalším charakteristikám nádoru (grading, postižení axilárních lymfatických uzlin, velikost nádoru) ani k obsahu steroidních receptorů.
Závěry:  Vyšetřením c-erbB-2 v extraktu nádorové tkáně kvantitativní technikou jsme prokázali, že tento onkoprotein je exprimován v omezené míře již v dysplastické tkáni. Jeho vyšší koncentrace ve tkáni karcinomu prsu má negativní prognostický význam.