Protein MDM-2 a nádorová onemocnění

flag

Klin Onkol 1998; 11(5): 144-146.

Abstrakt:  Protein p53 vykazuje antiproliferativní účinky v závislosti na vlivu různých stresových podmínek. Funkce proteinu p53 je ovlivňována celou řadou mechanismů, k nimž patří především bodové mutace vznikající u většiiny typů nádorů a interakce s virovými a buněčnými proteiny. Jedním z důležitých inhibitorů proteinu p53 je onkoprotein MDM-2, který se váže do transkripčně-aktivační oblasti proteinu p53, a tím blokuje schopnost proteinu p53 regulovat přepis cílových genů. které se podílejí na procesu regulace buněčné proliferace. Exprese samotného genu mdm2 je regulována proteinem p53 dle modelu autoregulační zpětné smyčky a zajišťuje kontrolu aktivity proteinu p53. Kontrola exprese proteinu p53 je jedním z nejdůležitějších úkolů proteinu MDM-2.