Apoptotický a mitotický index u B lymfomů: Analýza prognostických faktorů u 53 pacientů se 7letým sledováním

flag

Klin Onkol 1999; 12(2): 58-60.

Souhrn: U 53 B lymfomů byly hodnoceny tyto prognostické parametry: grade (Kiel), věk, stadium, apoptotický a maximální mitotický procentní index, celularita a procento CD45RO pozitivních (T reaktivních) buněk; s pomocí obrazové analýzy systémem LUCIA-G. Dále semikvantitativně procento Bcl-2 a Ki-67 nádorových buněk a akumulace p53 a p21. Při korelační statistické analýze apoptotický index vysoce pozitivně koreloval s gradem, s mitotickým indexem, Ki-67 a p53 imunopositivitou. Negativně výrazně koreloval s Bcl-2, přičemž Bcl-2 negativně korelovala s p53. Nebyla nalezena korelace s p21, s počtem CD45RO buněk ani s přežitím, disease-free intervalem či stádiem. Výsledky ukazují, že apoptóza u B lymfomů je Bcl-2 dependentní. Potvrdilo se, že u lymfomů je při vyšší proliferaci (mitózy či Ki-67) zároveň i vyšší počet apoptóz. Komplexní regulační mechanismy jsou předmětem diskuse. Upřesnění vzájemných vztahů, i k prognóze, lze dále očekávat od multivariační analýzy. Apoptoticko-mitotický index, alterace p53 a Bcl-2 jsou velmi nadějnými prediktivními faktory pro specifické typy protinádorové terapie.

Plný text v PDF