Nadační fond Dr. Paula Janssena - vypisuje soutěž o „Hynkovu cenu“

flag

Klin Onkol 1999; 12(2): 50.

NADAČNÍ FOND Dr. PAULA JANSSENA vypisuje soutěž o „Hynkovu cenu“ pro původní práci a „Heřmanského cenu“ pro monografii v oboru hematologie za rok 1998.
Do soutěže budou zařazeny všechny práce, které budou zaslány do sídla nadace nejpozději 30. 6. 1999 a budou splňovat tato kritéria:
– publikace v České republice či v zahraničí v roce 1998
– autor je občanem ČR
Zaslaná sdělení budou posouzena odbornou komisí jmenovanou výborem HS ČLS JEP. Při hodnocení bude přihlédnuto k aktuálnosti zpracované problematiky, přínosu pro další rozvoj bádání v oboru, originalitě myšlenek i formě zpracování.
Soutěž bude dotována celkovou částkou 50 000 Kč. V případě udělení obou cen bude tato částka rozdělena rovným dílem. Výsledky budou vyhlášeny na XII. Českém a Slovenském hematologickém a transfuziologickém sjezdu s mezinárodní účastí v Olomouci, 1.–4. září 1999.
Do soutěže lze zaslat jak jednotlivá časopisecká sdělení, tak i ucelený soubor prací, monografie, učebnice apod., pokud vyhovují výše uvedeným podmínkám.
Zájemce o účast v soutěži prosíme, aby svá sdělení zasílali do sídla nadace na adresu:
MUDr. Otakar Obr, CSc.; Janssen – Cilag; Na Radosti 399; 155 25 Praha 5 – Zličín

Plný text v PDF