Stanovení apoptotického a mitotického indexu u non-Hodgkinských maligních lymfomů: metodická studie

flag

Klin Onkol 1999; 12(2): 56-57.

Souhrn: Na archivním formol-parafinovém materiálu 54 non-Hodgkinských maligních lymfomů (NHL) byly testovány dvě varianty stanovení celularity, apoptotického (AI) a mitotického indexu (MI) s použitím systému analýzy obrazu LUCIA G. V první variantě byla hodnocena místa s maximální mitotickou aktivitou, v druhé byl výběr hodnocené plochy náhodný. Celularita byla průměrně 2608 buněk na 0,126 mm2, resp. 2954 u náhodné selekce, MI průměrně 1,61 %; resp. 0,28 %, AI průměrně 0,97 %; resp.0,56 %. Statisticky nebyly nalezeny významné rozdíly v hodnotách celularity a AI, ale významně se lišily absolutní hodnoty MI. MI a AI přitom významně positivně korelovaly v obou metodách i mezi sebou navzájem (všechna p < 0,0001). Kromě výborné reprodukovatelnosti stanovení nádorové celularity studie ukazuje, že obě metody stanovení AI a MI jsou vhodné pro další prognostické resp. prediktivní studie. Obě varianty metody potvrdily kladnou závislost MI a AI u NHL. Nově bylo nalezeno, že apoptóza u NHL je difúznější proces v protikladu k fokálně akcentované proliferační aktivitě. Závěrem je poukázáno na nutnost zlepšení dosud relativně značné interpersonální variability stanovení AI.

Plný text v PDF