Klin Onkol 2000; 13(3): 96-97.

Súhrn: Táto kazuistika pripomína, že na možnost´ zriedkavých primárnych manifestácií malígneho melanómu treba myslieť a v prípade podozrenia po nich pátrat´ až dovtedy, kým sa nedokáže opak. Sivofialovohnedé sfarbenie kože sprevádzané melaninúriou sú obvykle príznakmi a nálezmi u pacientov s generalizovaným ochorením. Dostupné proliferačné antigény/enzýmy (tkanivovo-polypeptidový antigén, tymidín kináza, neurón-špecifická enoláza) sú málo špecifické i senzitívne, sprevádzajú obvykle až diseminované ochorenie.

Plný text v PDF