Hodnotenie kvality života po transpektálnej biopsii prostaty pod ultrazvukovou kontrolou a jej komplikácie

flag

Klin Onkol 2000; 13(4): 131-133.

Súhrn: Východiská: Určiť vplyv digitálneho rektálneho vyšetrenia (DRV), transrektálnej sonografie a punkčDej biopsie prostaty na kvalitu života pacientov s ohIadom na opakovanú biopsiu. Typ štúdie a súbor: Stúdia bola vykonaná na skupine pacientov zaradených do skríningovej štúdie na základe DRV a prostatického špecifického antigénu, u ktorých bola urobená punkčná biopsia prostaty pod ultrazvukovou kontrolou. Metódy a výsledky: Každý pacient vyplnil po biopsii dotazník, ktorý hodnotil kvalitu života, komplikácie a postoj k opakovanej biopsii prostaty. 215 (71 %) vyplnených dotazníkov, z celkového počtu 303 odoslaných ukázalo, že hematúria sa vyskytla u 67 (31 %) pacientov, krvácanie z konečníka u 45 (21 %), dyzúri~ u 39 (18 %), bolesti po biopsii u 33 (15 %), hematospermia u 33 (15 %) a horúčka u 13 (6 %) pacientovo Ako najbolestivejšie pacienti hodnotili zavedenie transrektálnej sondy do konečníka. Po negatívnom výsledku biopsie 75 (35 %) pacientov nesúhlasilo s opakovanou biopsiou. Závery: Odmietnutie opakovanej biopsie prostaty je u pacientov časté. Pacientovi je dó1ežité vysvetliť nutnosť opakovanej biopsie po prípadnom negatívnom výsledku histologického vyšetrenia. KJúčové slová: karcinóm prostaty, biopsia, komplikácie, kvalita života

Plný text v PDF