Současný pohled na postavení radioterapie v komplexní léčbě karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2001; 14(1): 14-19.

Souhrn: Role radioterapie byla v historii léčby karcinomu prsu několikrát přehodnocena. Nové klinické studie prokázaly nejen její význam pro redukci lokoregionálních recidiv po prs šetřících chirurgických výkonech pro časná stadia karcinomu prsu a po mastectomii pro lokálně pokročilá stádia, ale také pozitivní vliv na celkové přežití. Množství komplikací se signifikantně zmenšilo se zavedením moderních ozařovacích technik. Adekvátně vybavené pracoviště a precizní provedení radioterapie jsou nejdůležitější podmínkou pro její léčebné výsledky.

Plný text v PDF