Klin Onkol 2001; 14(2): 51-54.

Souhrn:
Východiska: Zkracování telomer (specifických struktur na koncích chromozomů) na určitou délku může dát buňce signál k zastavení dělení s následnou buněčnou smrtí. Ribonukleoproteinový enzym telomeráza je klíčová složka, která je schopna udržet délku telomer a tím zaručit buňkám nesmrtelnost. Cílem naší práce je zhodnotit kvantitativní metodu stanovení aktivity telomerázy (TeloTAAG Telomerase PCR-ELISA) pro odlišení benigní a maligní tkáně prsu a korelovat výsledky s tradičními prognostickými indikátory a vývojem onemocnění.
Metody, výsledky: Telomeráza byla vyšetřena ve tkáních 27 fibrocystických a dysplastických lézí, 27 fibroadenomů a fyloidních nádorů a 154 karcinomů. Relativní aktivita telomerázy se v těchto tkáních signifikantně lišila, nejvyšší aktivita byla nalezena ve tkáni karcinomů. Senzitivita tohoto stanovení u maligních mamárních nádorů je 73 % při 93 % specificitě u skupiny benigních mamárních nádorů. Ukazuje se, že telomeráza je prognostickým faktorem nezávislým na klasických prognostických faktorech pT, pN, ER a PR, protože jsme nenalezli signifikantní korelaci mezi aktivitou telomerázy a velikostí nádoru, postižením mízních uzlin a koncentrací steroidních receptorů. Vyšší aktivitu telomerázy vykazují nádory více dediferencované a nádory nemocných, u nichž ve sledovaném období došlo k progresi onemocnění.
Závěr: Metoda kvantitativní analýzy aktivity telomerázy je vhodná k odlišení maligního charakteru z minimálního vzorku tkáně mléčné žlázy. Vyšší aktivita telomerázy je asociována s agresivnějším fenotypem nádoru.

Plný text v PDF