Neoadjuvantní chemoterapie u hraničně operabilních stadií IIIA nemalobuněčného karcinomu plic kombinací vinorelbin a karboplatina. Následná cílená pooperační adjuvantní chemoterapie

flag

Klin Onkol 2001; 14(2): 55-58.

Souhrn:
Východiska: Studie hodnotí neoadjuvantní léčbu vinorelbinem (30 mg/m2) a karboplatinou (AUC 6) před operací, po které následovala adjuvantní chemoterapie.
Materiál a metody: V prospektivní studii bylo hodnoceno 20 pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIA.
Výsledky: Downstaging byl dosažen u 9 pacientů. Chirurgický zákrok mohl být uskutečněn u 14 pacientů. Methylthiazolyl tetrazolium blue (MTT) test, který hodnotí chemorezistenci in-vitro, byl proveden v případech, kdy to umožnilo vyšetření peroperačně získaného vzorku. Po vyhodnocení MTT testu byla podána selektivní adjuvantní chemoterapie.
Závěr: Tolerance sledovaného režimu byla dobrá, dosažená operabilita byla srovnatelná s jinými presentovanými soubory. Medián přežívání byl 25 měsíců u operovaných a 12,5 měsíců u jedinců, kteří nemohli být operováni. Pro posouzení vztahů mezi testy in-vitro a výsledky léčby in-vivo bude třeba provést další studie.

Plný text v PDF