Predikce rizika vzniku karcinomu prsu u žen v České Republice – metodika sběru dat pro validaci matematického prediktivního modelu

flag

Klin Onkol 2001; 14(4): 135-141.

Souhrn: V České republice byla za garance Masarykova onkologického ústavu v Brně zahájena studie, jejímž cílem je validace nebo modifikace existujících matematických modelů predikujících riziko vzniku karcinomu prsu u nesymptomatických žen. V první fázi projektu byl na základě revize odborné literatury sestaven dotazník potenciálních rizikových faktorů vývoje onemocnění a navržena metodika jeho distribuce ve vybraných centrech ČR. Validace prediktivního modelu bude vycházet z databáze údajů vzniklé digitalizací vytvořených dotazníků. Konečným cílem je získání podkladů pro realizaci softwarového nástroje umožňujícího výpočet individuálního relativního rizika vzniku karcinomu prsu u českých žen. Kromě jasného přínosu pro individuálně zaměřené posuzování rizika slouží výstupy jako nezbytný základ pro optimalizaci prevence nebo zabezpečení včasné diagnostiky onemocnění u rizikové skupiny. Článek přináší jednak přehled literatury a jednak konečnou podobu dotazníku z ní vyplývající

Plný text v PDF