Paliativní radioterapie plicních nádorů

flag

Klin Onkol 2001; 14(Zvláštní číslo): 10-12.

Souhrn: U většiny nemocných s inoperabilním bronchogenním karcinomem je nejčastěji používanou metodou léčby paliativní radioterapie. Tuto lze využít při léčbě pokročilého primárního nádoru, syndromu horní duté žíly, Pancoastova syndromu, obstrukci bronchu s následnou atelektázou. Paliativní radioterapii uplatňujeme i při léčbě metastatického postižení skeletu, metastáz mozkových event. i jiných lokalizací. Hlavním cílem paliativní radioterapie je odstranění potíží nemocného a zlepšení kvality jeho života. V paliativní léčbě zářením lze použít 2 základní frakcionační postupy – zkrácenou formu, kdy aplikujeme vysokou dávku v krátkém čase (např. 5x4 Gy, 5x5 Gy, jednorázové ozáření dávkou 8-10 Gy) nebo režimy protrahované trvající 4-5 týdnů (jednotlivá ložisková dávka 2,0Gy – 3,0 Gy). Obě frakcionační schemata mají srovnatelné paliativní účinky.

Plný text v PDF