Cefoperazon plus sulbaktam v léčbě febrilní neutropenie a infekcí u onkologických pacientů

flag

Klin Onkol 2002; 15(3): 102-106.

Souhrn: Východisko. Naše retrospektivní studie byla provedena, abychom si ověfiili účinnost a bezpečnost cefoperazonu se sulbaktamem (Sulperazonu) v empirické léčbě febrilních stavů u imunokompromitovaných hematoonkologických nemocných. Soubor nemocných a metodika. Účinnost Sulperazonu byla analyzována u šedesáti hematoonkologických nemocných léčených tímto preparátem na našem pracovišti v období od března 2000 do července 2001. U bakterií zachycených v biologickém materiálu odebíraném léčeným nemocným byly prováděny testy citlivosti na různá antibiotika včetně Sulperazonu a rovněž byla zjišťována klinická účinnost antibiotika. Samostatně byly také analyzovány nálezy z 696 pozitivních hemokultur u všech nemocných hospitalizovaných na našem pracovišti v roce 2000. Výsledky. 28 pacientů mělo denní dávku Sulperazonu 2 x 2g, 32 nemocných 3 x 2g. Doba podávání Sulperazonu kolísala od 3 do 22 dnů, průměr 9 dnů (medián 9 dnů). U většiny nemocných byl Sulperazon podáván v kombinaci s dalšími antimikrobiálními léky (vankomycin, kotrimoxazolsol, virostatika, antimykotika a další). 38 nemocných na počátku terapie Sulperazonem splnilo kritéria febrilní neutropenie. Úmrtí pacienta na infekci nebylo zaznamenáno. Nežádoucí účinky jednoznačně spjaté s použitím Sulperazonu nebyly pozorovány, ale vzhledem k charakteristice souboru bylo také obtížné je hodnotit. Gram negativní bakterie představovaly 19 % zachycených bakterií, Gram pozitivní 81 % ze všech pozitivních nálezů z hemokultur. Testy citlivosti na antibiotika ukázaly, že 86 % Gram negativních bakterií bylo na Sulperazon citlivých (v případě E. coli a Pseudomonas aeruginosa to bylo 100 %). Závěr. Sulperazon je vhodnou volbou pro empirickou antibiotickou terapii suspektních bakteriálních infekcí u hematoonkologických nemocných, ať již s neutropenií nebo bez ní. Je možné a často vhodné jej kombinovat s řadou dalších antimikrobiálních látek, ale lze jej použít i v monoterapii. Sulperazon je klinicky bezpečný a účinný.

Plný text v PDF