Opatření k zajištění pokračující evidence zhoubných novotvarů v ČR

flag

Klin Onkol 2002; 15(3): 101.

Počtem asi 65 tis. nových onemocnění a 350 tis. léčených na zhoubné novotvary v CR (odhad pro rok 2002) se údaje Národního onkologického registru (NOR) stávají mimořádně důležitými pro rozhodování zdravotní politiky při zajištění onkologické diagnostiky, terapie a prevence na úrovni státu, jednotlivých krajů a spádových oblastí. Standardizace údajů pro jednotlivé diagnózy, zahrnující za půlstoletí téměř 2 mil. evidovaných novotvarů u české populace, naznačuje jejich pokračující nepříznivý vývoj z hlediska mezinárodního srovnání. Evidence zhoubných novotvarů je nedílnou součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). K rozsahu požadovaných informací a způsobu jejich poskytování do NZIS svolalo MZ ČR ve dnech 15. a 16.5.2002 jednání se zástupci profesních organizací, odborných společností a zdravotnických zařízení (Zdrav. noviny č. 18, str. 34).


Během obou dní bylo podle časového harmonogramu pro- jednáno 16 informačních systémů s legislativní oporou v zk. č. 20/1966 Sb. a následně v zk. č. 260/2001 Sb. Pro NOR byla schválena kriteria způsobu a rozsahu evidence nádorů, předložená řed. ÚZIS ČR Mgr. Mazánkovou, jako zástupcem správce NOR, navazující na organizační a metodickou strukturou NOR, uveřejněnou ve Věstníku MZ ČR část. 14/2001. Zpravodajskou jednotkou zůstávají zdravotnická zařízení, ve kterých je novotvar diagnostikován, léčen a dispenzarizován.


Lékaři předávají hlášení novotvaru v písemné nebo elektronické formě do měsíce od stanovení diagnózy a kontrolní hlášení v intervalu 1,2, 3, 4, 5, 7 a 10 let, následně pak po pěti letech nebo při úmrtí pacienta spádovým centrům NOR. Podle sdělení řed. OZP MZ ČR MUDr. Březovského, který oponentní řízení vedl, bude legislativní sladění s požadavky na ochranu osobních dat směřovat k zakotvení jednotlivých registrů v explicitních zákonech.


Vzhledem k požadavkům řady medicínských oborů na kriteria diagnosticko-léčebné péče onkologicky nemocných bude Rada NOR směřovat organizační a metodickou spolupráci při evidenci nádorů v ČR podle Doporučení pro věrohodnost populačních nádorových registrů v EU, které pro Evropskou síť nádorových registrů vydal v březnu 2002 IARC Lyon. Věrohodné údaje onkologické statistiky by měly ve svých důsledcích kromě jiného podpořit Deklaraci práv pacientů na takovou úroveň ochrany zdraví každého, jakou je možné zajistit prevencí a zdravotní péčí s úsilím o nejvyšší možnou úroveň zdraví vlastního. V tom lze spatřovat jednu z cest, snižujících trvale nepříznivý výskyt nádorových onemocnění ve střední Evropě.


Literatura:
  1. ENCR: Guidelines on confidentiality in population-based cancer registration in the European Union. European network of cancer registries, IARC Lyon, 2002,1-19.

Plný text v PDF