Způsob určování vícečetných malignit v České republice

flag

Klin Onkol 2002; 15(3): 106-107.

Dle údajů Národního onkologického registru (NOR) představují vícečetné malignity (VM) cca 6 % všech nahlášených případů zhoubných nádorů (ZN). Pro zkvalitnění komunikace zejména s neonkologickou zdravotnickou veřejností připomínáme souhrn zásad pro určování VM. Vychází z mnohaletých zahraničních i tuzemských zkušeností. Dle IARC byla stanovena pro VM základní kritéria: odlišný orgán, odlišná morfologie, vyloučení metastáz.
Pro určování VM byla po schválení Radou NOR ČR přijata dne 25. 3. 2000 následující pravidla:

 1. 1) Určení vícečetných nádorů je nezávislé načase: synchronní (zjištěny ve stejném čase), metachronní (zjištěny postupně).
 2. Primární nádor je ten, který se vyskytuje v primární lokalizaci a není projevem šíření, recidivou ani metastázou. Lokalizace (dle MKN 10) považované při určování vícečetnosti nádorů za identické jsou tyto:
  • a) kořen, jiné a NS části jazyka (C 01 -C 02)
  • b) patro, jiné a NS části úst (C 05 - C 06),
  • c) parotis, jiné a NS velké slinné žlázy (C 07 - C 08),
  • d) mandle patrová a oropharynx (C 09-C 10),
  • e) recessus pyriformisahypopharynx (C 12-C 13),
  • f) rektosigmoideální junkce a rektum (C 19 -C 20),
  • g) žlučník, jiné a NS části žlučových cest (C23- C 24),
  • h) dutina nosní, střední ucho a vedlejší dutiny (C 30 - C 31),
  • i) trachea, bronchus, plíce (C 33 - C 34)
  • j) kosti, klouby a kloubní chrupavky (C 40 - C 41),
  • k) mužské pohlavní orgány (C60 - C 63),
  • l) ledvina, pánvička ledvinná, ureter, jiné a NS uropoetické orgány (C 64, C 65, C 66, C 68), m) nadledvina, další endokrinní žlázy a příbuzné struktury (C 74 - C 75).
 3. V jednom orgánu muže být pouze jeden primární nádor, pokud není morfologicky odlišný. Morfologické typy nádorů (dle MKN-O-2, ty), považované při určování vícečetnosti nádorů za identické jsou tyto:
  • a) KARCINOMY : dlaždicobuněčný (805 - 813), adenokarcinomy (814,816,818 - 823,825 - 855,857, 894), jiné zvláštní karcinomy (803, 804, 815, 817, 824, 856, 858 - 867), blíže neurčené karcinomy - používat výjimečně (801,802).
  • b) LYMFOMY: (959 - 974),
  • c) SARKOMY a jiné nádory měkkých tkání: (868 - 871,880 - 892, 899,904,912 - 913,915 - 934,937,954 - 958),
  • d) JINÉ SPECIFIKOVANÉ TYPY ZN : (872 - 879, 893, 895 - 898, 900 - 903,905 - 911,935,936,938 - 953, 972 - 974,976),
  • e) LEUKÉMIE: (980 - 994),
  • f) KAPOSIHO SARKOM : (914),
  • g) NESPECIFIKOVANÉ ZN - používat výjimečně: 800.
 4. Vícečetnost nádorů určuje odpovědný lékař pacienta.
 5. Při prezentaci výsledků je třeba uvádět pravidla pro určování VM.
 6. Výčet výjimek pro vybrané lokalizace:

TLUSTÉ STŘEVO: Jednotlivé úseky tlustého střeva, označované odlišným kódem na 4. místě topografie jsou považovány za samo- statnou lokalizaci. Každé takto definované ložisko je registrováno jako samostatný ZN.MALIGNÍ MELANOM : Každé zjištěné ložisko primární lokalizace je registrováno jako samostatný ZN.


KUŽE: Při současném, vícečetném výskytu se registruje největší ložisko a v závorce se uvádí počet nádorů (viz pravidla TNM). Každý následně zjištěný ZN je registrován jako samostatný ZN.


PRS: Každý prs je považován za samostatný orgán. Vícečetný výskyt v jednom prsu je kritériem klasifikace TNM a je považován za jeden ZN.


JÁTRA, ŠTÍNÁ ŽLÁZA, MOčOVÝ MĚCHÝŘ: Vícečetnost nádorů se vyjadřuje dle pravidel TNM klasifikace symbolem "m ",je registrován jediný případ ZN.


LYMFOMY, LEUKÉMIE: Postižení více lokalizací se zohledňuje v klasifikaci rozsahu ZN,je registrován jediný případ ZN. Leukemizovaný lymfom a blastický zvrat jsou považovány za vývoj téhož ZN, nejsou registrovány jako samostatný ZN.


KAPOSIHO SARKOM : postižení více lokalizací se zohledňuje v klasifikaci rozsahu ZN, je registrován jediný případ ZN.


NADORYIN SITU: Výskyt více ZN v téže lokalizaci se stejnou morfologií,lišících se pouze biologickým chováním, (5. pozice morfologického kódu), je považován za jediný ZN.


NADORY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ: výskyt více ZN v téže lokalizaci se stejnou morfologií, lišících se pouze biologickým chováním, (5. pozice morfologického kódu), je považován za jediný ZN.


Poznámka: Uvedené zásady určování VM nejsou ovlivněny faktem, že jejich etiologie je považována za poznanou (u tzv. sekundárních malignit indukovaných protinádorovou radia - a chemoterapií, případně ZN indukované profesionální noxou- ionizujcím zářením, chemickými karcinogeny) .
Je nutno si také uvědomit, že nemelanomové nádory kůže (C 44) zahrnují histologicky odlišné typy nádorů (basaliomy, spinocelulární karcinomy, ZN potních a mazových žláz).

Plný text v PDF