Mini Dexa BEAM jako druhý záchranný režim u nemocných s lymfomy po selhání první, na ifosfamidu a etoposidu založené chemoterapii

flag

Klin Onkol 2002; 15(5): 186-188.

Souhrn:
Východisko: Prognóza nemocných s relabujícími nebo na standardní chemoterapii refrakterními lymfomy je velmi vážná. V této sestavě analyzujeme protinádorový efekt a toxicitu režimu mini Dexa BEAM, který byl použit jako záchranný režim 2. linie po režimech obsahujících etoposid a ifosfamid.
Soubor nemocných a metodika: 45 pacientů (26 s NHL a 19 s Hodgkinovou chorobou HD), na úvod většinou léčených režimy CHOP nebo ABVD dostávalo v případě relapsu nebo refrakterity chemoterapii MINE (NHL, mesna, ifosfamid, mitoxantron, etoposid) nebo VIM (HD, etoposid, ifosfamid, metotrexát) ± G-CSF jako záchrannou a/nebo periferní kmenové buňky mobilizující léčbu. V případě nedostatečné léčebné odpovědi byla podána chemoterapie mini Dexa BEAM: dexamethason 3x8 mg/den dny 1-10, karmustin 60 mg/m2 iv. den 1, etoposid 75 mg/m2 iv. dny 2-5, cytosin arabinosid 100mg/m2 iv. po 12 hodinách dny 2-5 a melfalan 30 mg/m2 iv. den 6.
Výsledky: Léčebné odpovědi po chemoterapii mini Dexa BEAM byly u nemocných s NHL 8 % CR a 4 % PR, u nemocných s HD 35 % CR a 35 % PR. Dominovala těžší, ale zvladatelná hematologická toxicita (trombocytopenie, leukopenie, anémie), ostatní toxické projevy byly velmi mírné. Závěr: Režim mini Dexa BEAM jako druhý režim druhé linie vykazuje u nemocných s HD velmi uspokojivou aktivitu. Naproti tomu u nemocných s NHL není účinný. Prognóza zvláště progredujících nemocných s NHL je mimořádně špatná (7 % PR, 0 % CR).

Plný text v PDF