Uplatnění chemoterapie ve strategii léčby pokročilého cervikálního karcinomu

flag

Klin Onkol 2002; 15(5): 170-175.

Souhrn: Pokročilá stadia nádorů děložního čípku představují i v současné době převažující část zjištěných případů onemocnění. Léčebné výsledky jsou v těchto případech i přes dosažené pokroky v oblasti radioterapie neuspokojivé. Snaha o jejich zlepšení vedla k začlenění chemoterapie do léčebných protokolů cervikálního karcinomu. Byla provedena řada studií ověřujících efektivitu podané chemoterapie a to ve formě adjuvantního a neoadjuvantního podání. Jejich výsledky nepřinesly zásadní změnu ve smyslu zlepšení dosažených sledovaných parametrů. Za nejefektivnější je v současné době považována konkomitantní aplikace. Současným léčebným standardem pokročilých nádorových procesů je weekly aplikace cis DDP. Paclitaxel patří mezi perspektivní látky s radiopotenciačním efektem. Efektivita jeho podání byla ověřena v klinických studiích u nádorů CNS, hlavy a krku, plic a rekta. V současné době probíhá pod záštitou NCI několik studií fáze I/II ověřujících toleranci a toxicitu aplikovaného paclitaxelu.

Plný text v PDF