Klin Onkol 2004; 17(3): 96-100.

Souhrn:
Východiska: Pro odhad prognózy a optimální volbu ajduvantní léčby má být po resekci karcinomu kolorekta histopatologicky vyšetřeno alespoň 12 lymfatických uzlin. Náš předchozí článek v Klinické onkologii naznačil, že v praxi tomu tak vždy nebývá. Cílem této práce bylo zjistit, které faktory mohou počet vyšetřovaných uzlin a záchyt případů s uzlinovými metastázami ovlivňovat.
Soubor a metody: 285 pacientů po kurativní resekci karcinomu kolorekta na pracovištích A a B. Retrospektivní analýza, údaje čerpány z běžné zdravotnické dokumentace. Digitalizace dat a statistické vyhodnocení.
Výsledky: Počet vyšetřených uzlin závisí zejména na pracovišti, kde se vyšetření provádí a na vyšetřujícím patologovi. Roli mohou hrát i ostatní faktory, jako operující chirurg, rozdíl mezi tračníkem a konečníkem, délka resekátu, použitá metoda zpracování resekátu a další.
Závěr: Efektivita vyšetřování by se patrně dala zvýšit zohledněním kvalitativních vlastností uzlin lokalizace a velikosti. Zatím však neexistují jednoznačná doporučení. Tedy je třeba respektovat stávající kvantitativní princip a zaměřit se na faktory, které mohou přispět k jeho lepší praktické realizaci.

Plný text v PDF