Fraktura katetru intravenózního portkatetru zavedeného do pravostrnné vena subclavia infraklavikulárním přístupem

flag

Klin Onkol 2004; 17(4): 136-138.

Souhrn: Autoři uvádějí kasuistiku nemocné, u které byl diagnostikován v 35 letech duktální infiltrující adenokarcinom levého prsu. Po mastektomii s exenterací levé axily pacientka podstoupila 3 cykly indukční chemoterapie FAC s následnými 2 cykly vysokodávkové chemoterapie CECb. Po 4 letech léčbou navozené remise se objevila recidiva onemocnění, pro kterou aplikováno 6 cyklů paliativní chemoterapie a paliativní aktinoterapie postiženého skeletu. Touto léčbou navozena remise, která dosud trvá. Před paliativní chemoterapií byl zaveden infraklavikulárním přístupem portkatetr přes pravostrannou vena subclavia do vena cava cranialis. Výkon proběhl bez komplikací. V následujícím období byl portkatetr po ukončení chemoterapie užíván při odběru krevních vzorků a pravidelně proplachován heparinovou zátkou. V lednu 2004 nebylo možné z portkatetru nasát krev. Provedený rtg srdce a plic prokázal frakturu katetru v oblasti pravého klíčku a embolizaci distálního fragmentu do pravé síně.
Distální segment byl odstraněn katetrizační technikou a druhá část systému odstraněna poté preparací. Pacientka před a při zjištění fraktury katetru byla asymptomatická. Naše kasuistika ukazuje poměrně vzácný případ fraktury katetru (incidence 0,1-1%) při implantaci portkatetru infraklavikulárním přístupem. V práci je diskutován tzv. „pinch-off“ syndrom. Při supraklavikulární přístupu do vena subclavia se s podobnými potížemi dle literárních odkazů i zkušeností autorů nesetkáváme.

Plný text v PDF