Multidisciplinárna liečba najčastejších urologických malignít so zlou prognózou: pozvanie do diskusie

flag

Klin Onkol 2004; 17(4): 119-122.

Súhrn: Najčastejšie malígne nádory v urologickej lokalizácii sú karcinómy prostaty, močového mechúra, obličky a testis. Problémy, s ktorými sa urológovia pri liečbe stretnú predstavujú najmä pacienti s metastatickým karcinómom z renálnych buniek, invazívny karcinóm močového mechúra prekračujúci hranice orgánu, hormonálne refraktérny karcinóm prostaty a pacienti s neseminomatóznym nádorom testis so zlou prognózou. Doteraz nie sú prijaté jednotné liečebné postupy u týchto skupín pacientov. Vypracovanie klinických návodov vyžaduje úzku spoluprácu medzi onkológmi, rádioterapeutmi a urológmi, pri deřnovaní úlohy chemoterapie, rádioterapie a imunoterapie. V predkladanej práci urológovia vyzývajú onkológov k diskusii smerujúcej k spoločnému vypracovaniu konkrétnych klinických návodov, týkajúcich sa systémovej liečby rizikových skupín pacientov.

Plný text v PDF