Klin Onkol 2004; 17(4): 131-135.

Souhrn:
Východiska: Celkové přežití, stejně jako přežití bez onkologické události (pozdní recidiva, pozdní metastázy), se mění během posledních dvou dekád u našich pacientů jen nesignifikantně. Cílem této studie bylo posoudit patologické odchylky v hlavním spektru možných systémových postižení u pacientů v dlouhodobé, nejméně 5 let trvající remisi.
Typ studie a soubor: Průřezová studie hodnotí hlavní neonkologické odchylky od normy u pacientů v dlouhodobé remisi Hodgkinovy choroby léčených na jediném pracovišti v posledních dvou dekádách 20. století čtyřmi různými léčebnými protokoly. Ze 347 pacientů jejichž onemocnění bylo diagnostikováno ve věku do 19 let bylo nejméně v pětileté remisi 270. Z nich jsme v průřezové studii vyšetřili 88%. Průměrný věk v době vyšetření byl 23,9 (SD 4,9) roku, délka remise 10,6 (SD 3,9) roku.
Metody a výsledky: Pacienti absolvovali klinické vyšetření, imunologické, endokrinologické, funkční vyšetření plic, zátěžový test, kineziologický rozbor fyzioterapeutem, ženy mamologické vyšetření. 32% pacientů mělo subklinickou hypotyreózu. Imunologickým vyšetrením jsme prokázali zvýšené hladiny IgE u 29,9 %, snížené zastoupení celkových T lymfocytů u 18,8 %, pomahačských T lymfocytů u 13, 6 % a snížení poměru CD4/ CD8 u 26,2 % souboru. 47,4 % pacientů má alespoň jeden z parametrů lipidového profilu (cholesterol, HDL, LDL, triglyceridy) mimo rozsah doporučených hodnot. Echografickým vyšetřením 209 pacientů jsme zjistili výskyt dvou hemodynamicky významných chlopenních vad, žádnou hemodynamicky významnou poruchu systolické funkce komor a žádnou kardiomyopatii. Zcela normální plicní funkce mělo 50,3 % ze 153 vyšetřených. Mamograřii a/nebo ultrazvukové mamologické vyšetření absolvovalo 68 žen, u 58,8% jsme našli odchylky od normy
v rozsahu diskrétních fibrotických změn až involuce žlázy, pětkrát fibroadenom. Karcinom mamy jsme nenalezli. Zátěžové EKG neodhalilo u nikoho známky snížené koronární rezervy. Zdatnost (vyjádřená maximální spotřebou kyslíku) je u 18,9% z celkem 224 vyšetřených pod -2 SD populační normy.
Z řízeného dotazníku: 21,7% respondentů zhodnotilo dobu potřebnou k psychickému zotavení po léčbě delší než jeden rok, 7,8% se vlastními slovy „nevzpamatuje nikdy“, návrat do původní fyzické kondice delší než rok udalo 46% pacientů , 15,5% delší 5 let.
Závěry: Pacienti v dlouhodobé remisi Hodgkinovy choroby manifestované v dětství či adolescenci mají celou řadu značně divergentních pozdních následků onemocnění a léčby s nevelkou četností postižení závažných. Jejich vzájemné vztahy a další rizika z nich vyplývající je nutno odkrývat a následky minimalizovat.

Plný text v PDF