Centrum pro onkologii založenou na důkazech Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

flag

Klin Onkol 2006; 19(2): 157.

Základním důvodem pro založení CEBO je současný neuspokojivý stav v oblasti projektů řádných klinických hodnocení iniciovaných, realizovaných a vyhodnocovaných subjekty nekomerčního sektoru, rozpočtových a neziskových organizací (akademické instituce, státní zdravotnická zařízení aj.), a to z hlediska počtu i kvality těchto projektů.

Cílem CEBO je především:
● vzdělávací a osvětová činnost v oblasti plánování, organi zace, zpracování dat a interpretaci výsledků klinických hodnocení
● poskytování konzultací potenciálním iniciátorům, realizát orům a účastníkům klinických hodnocení
● komplexní organizační zajištění a statistické zpracování dat klinických hodnocení, klinických registrů a jiných multicentrických projektů, které prošly standardním a t ransparentním schvalovacím procesem CEBO popsaným v tom to organizačním řádu
● rozvoj mezinárodní spolupráce s obdobnými zahraničními su bjekty v oblasti mezinárodních klinických hodnocen
● komunikace se státními regulačními autoritami ve věci mož nosti zlepšení podmínek pro realizaci nekomerčních klin ických hodnocení

Orgány CEBO jsou:
● Vědecká rada steering committee (sestávající se z předsedů KOC )
● Programová rada executive board
● Výkonný manažer-technická podpora

Financování činnosti se děje v souladu s platnými zákony na podkladě sponzorských příspěvků.
14. 02. 2006 Jindřich Fínek

Plný text v PDF