Kmenové buňky, nádorové kmenové buňky a karcinogeneze.

flag

Klin Onkol 2006; 19(2): 149-152.

Souhrn
V současné době se stále více mluví o nádorech jako o onemocnění souvisejícím s kmenovými buňkami. Zvláštní pozornost je věnována vztahu tkáňové reparace a karcinogeneze. Některé pochody související s normální regulací tkáňové reparace mohou mít souvislost s karcinogenezí. Kmenové a nádorové buňky mají mnoho shodných vlastností a nyní existuje mnoho důkazů, že mikroprostředí, cytokiny a signální cesty regulují specifičnost tkání a významně přispívají ke karcinogenezi. Teorie buněčného původu nádorů je důležitá, ale je nedostatečná, aby vysvětlila proces karcinogeneze. Dodnes však není zcela vyjasněn skutečný vztah mezi normálními a nádorovými buňkami. Máme-li uvažovat o tkáňově specifických kmenových buňkách v souvislosti se vznikem nádoru, potřebujeme vědět, jak zabránit vzniku nádoru, aniž by se také úplně zablokovala normální regenerace tkání. Z dosavadních experimentálních výsledků můžeme říci, že kmenové buňky a nádorové kmenové buňky zřejmě hrají klíčovou úlohu v karcinogeneze. Toto sdělení představuje určitou sondu a úvod do diskuse určené pro kacinogenezu. Porozumění podnětům, které stimulují aktivaci kmenových buněk, může vést k profylaktickým přístupům pro terapii a možné prevenci nádorů.

Plný text v PDF