Lysofosfatidová kyselina u pacientek s ovariálním karcinomem.

flag

Klin Onkol 2006; 19(2): 143-146.

Souhrn
Východisko: Lysofosfatidová kyselina (LPA, 1-acyl-2-lyso-sn-glycero-3-fosfát) byla prokázána ve vyšších koncentracích u pacientek s ovariálním karcinomem. LPA vykazuje vyšší senzitivitu zejména v časných stadiích ovariálního karcinomu.
Typ studie a soubor: Cílem projektu bylo zhodnocení plazmatických hodnot lysofosfatidové kyseliny u pacientek s ovariálním karcinomem ve srovnání s pacientkami bez tohoto novotvaru.
Metody a výsledky: Po zavedení metodiky ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v roce 2003 jsme LPA stanovovali pomocí vysokoúčinné kapilární elektroforézy s nepřímou UV detekcí. Tato metoda umožň uje stanovit jednotlivé podtypy LPA. Venózní krev byla odebrána u 93 pacientek 29 pacientek s ovariálním karcinomem, 64 pacientek bez ovariálního karcinomu. Zjistili jsme signifikantně vyšší hodnoty všech podtypů lysofosfatidové kyseliny ve skupině pacientek s ovariálním karcinomem (LPA med 19,9 µmol/l, min 4,5 µmol/l, max 42,7 ěmol/l, p<0,001). Statisticky významně nižší hodnoty jsme diagnostikovali jak u pacientek bez patologie na obou ovariích (n=35) (LPA med 2,6 µmol/l, min 0,9 µmol/l, max 22,9 µmol/l, p<0,001), tak u pacientek s histologicky prokázanou benigní ovariální cystou (n=20) (LPA med 10,4 µmol/l, min 1,1 µmol/l, max 28,8 µmol/l, p<0,001).
Závěr: Dosavadní výsledky ukazují lysofosfatidovou kyselinu jako perspektivní nádorový marker u pacientek s ovariálním karcinomem.

Plný text v PDF