Klin Onkol 2006; 19(2): 147-148.

Souhrn
Cíl: Vytvořit standardně použitelné ultrazvukové rozdělení axily na etáže tak, aby mohlo být dosaženo snadnější odborné komunikace mezi ultrasonografisty vzájemně i mezi ultrasonografistou a operujícím chirurgem, zejména v případě UZ nálezu patologických axilárních uzlin. Metoda: Návrh vychází z dosavadních poznatků ostatních zobrazovacích radiologických metod axily a současně z topografické anatomie navrhli jsme vlastní ultrazvukové rozdělení axily na kvadranty, které lépe odpovídá potřebám UZ zobrazování.
Závěr: Předoperační ultrazvukové vyšetření axilárních uzlin se zařadilo mezi standardní výkony u karcinomu prsu. S rozvojem techniky peroperačního vyhledávání sentinelové uzliny ( „sentinel node biopsy“) nabývá ultrazvukové vyšetřování axily více na významu.

Plný text v PDF