Klin Onkol 2006; 19(3): 183-185.

Souhrn
Východisko: Negativní FDG PET po léčbě u Hodgkinova lymfomu predikuje příznivou prognózu ale pozitivní prediktivní hodnota PET je v různých studiích rozdílná.
Studie a soubor. Cílem této retrospektivní studie bylo zhodnocení PET nálezů na plicích po léčbě a v průběhu dalšího sledování u 24 pacientů s Hodgkinovým lymfomem, kteří měli před léčbou prokázanou infiltraci plic.
Metody a výsledky. V souboru 24 pacientů bylo provedeno 46 PET vyšetření. Medián sledování souboru je 34 měsíců. Po léčbě byl PET negativní v oblasti plic u 20/24 pacientů. Z těchto 20 pacientů dva progredovali do třech měsíců po léčbě v jiných lokalitách mimo plic. 4/24 pacientů měli pozitivní PET po léčbě: dva pacienti měli postradiační pneumonitidu a dva pacienti postchemoterapeutické změny na plicích. PET pozitivita v průběhu sledování u všech 4 pacientů pomalu klesala, jsou v kompletní remisi.
Závěry. U 1/6 pacientů s plicním postižením Hodgkinovým lymfomem po léčbě trvá PET pozitivita, ale bez přítomnosti nádorové infiltrace. Prognostický význam pozitivních PET nálezů po léčbě u Hodgkinova lymfomu není stanovený. Je vhodné PET vyšetření opakovat v rámci dalšího sledování pacientů a ve vybraných případech zvážit biopsii plic.

Plný text v PDF