Retrospektivní studie k vyhodnocení výsledků léčby a určení prognostických faktorů u nemocných ozařovaných pro adenokarcinom rekta.

flag

Klin Onkol 2006; 19(3): 186-193.

Souhrn
Východiska: Adenokarcinom rekta se dlouhodobě řadí na jedno z předních míst v incidenci zhoubných nádorů v České republice.
Typ studie a soubor: Retrospektivní studie s cílem zhodnocení výsledků léčby 290 nemocných ozařovaných pro adenokarcinom rekta na Klinice onkologie a radioterapie LF a FN v Hradci Králové v letech 1997-2004.
Metody a výsledky: Hodnocené parametry: TNM stadium, věk, pohlaví, histologický grading, anatomická sublokalizace nádoru, předléčebné hodnoty CEA, hemoglobinu, leukocytů, trombocytů, nadir hemoglobinu, nadir leukocytů, nadir trombocytů v průběhu léčby, celková dávka radioterapie, počet frakcí radioterapie, typ chirurgického výkonu, toxicita léčby, dokončení plánované léčby, hodnocení celkového přežití, počtu a lokalizace recidiv. U 75 nemocných bylo provedeno retrospektivní imunohistochemické vyšetření EGFR, tumor infiltrujících T lymfocytů s použitím protilátky proti antigenu CD3, VEGF a onkoproteinu p53.
Závěry: Při porovnání různých schémat předoperační neoadjuvantní a pooperační adjuvantní radioterapie lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v přežití ani počtu či lokalizaci recidiv. Statisticky významně horší přežití bylo u inoperabilních pacientů, léčených radioterapií bez chirurgického výkonu. Výsledky této studie ukazují korelace exprese EGFR, tumor infiltrujících T lymfocytů, VEGF a onkoproteinu p53 ve vztahu k laboratorním a klinicko-patologickým charakteristikám pacientů ozařovaných pro adenokarcinom rekta, nezávislé prognostické faktory k celkovému přežití, bezpříznakovému období a lokální recidivě.

Plný text v PDF